Regulamin

 

 • Używane w treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają znaczenie nadane poniżej, chyba, że z treści Regulaminu wyraźnie wynika inne znaczenie:
 • Bilet – potwierdzenie umowy zawartej przez Użytkownika zapewniającej prawo Użytkownika do udziału w Imprezie realizowanej przez Organizatora. W zależności od rodzaju Imprezy Bilety mogą być imienne lub na okaziciela. Ilekroć w Regulaminie mowa o Bilecie w liczbie pojedynczej, należy to odpowiednio stosować do liczby mnogiej i odwrotnie.
 • Bilet dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – Bilet upoważniający do wejścia do specjalnej wyznaczonej strefy umożliwiającej wjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim.
 • Dowód Zakupu – Bilet lub paragon fiskalny albo inny dokument potwierdzający zakup Biletu, np.: wydruk z karty kredytowej, potwierdzenie mailowe.
 • Dział Obsługi Klienta – punkt udzielający informacji Użytkownikom. Kontakt z Działem Obsługi Klienta jest możliwy za pośrednictwem  e-maila w Dni robocze od godziny 10:00 do godziny 18:00. email: bok@bilets.pl .
 • Dzień roboczy – każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.
 • E-Ticket – zwany także “p@h” (print @ home) lub TICKET DIRECT – elektronicznie generowane potwierdzenie umowy zawartej przez Użytkownika, zapewniającej mu prawo do udziału w Imprezie realizowanej przez Organizatora; wydrukowany E-Ticket wyposażony w kod kreskowy ma moc Biletu i stosuje się do niego odpowiednio regulacje dotyczące Biletu. Użytkownik, po dokonaniu zakupu, otrzymuje link służący do wygenerowania E-Ticket w celu wydrukowania E-Ticket. E-Ticket musi zostać przez Użytkownika wydrukowany w całości i w sposób czytelny.  Może również zostać zweryfikowany z urządzenia mobilnego.
 • bilets.pl – FLY NOW SP. Z O.O z siedzibą w Niemczu,  Jana Matejki 6a, 86-032 Niemcz, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,  XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000585291, wysokość kapitału zakładowego: 10 000,00 zł, NIP: 554-29-33-015 , REGON: 362987448 prowadząca dystrybucję biletów na wydarzenia kulturalne i sportowe za pośrednictwem Systemu.
 • Impreza – każde widowisko kulturalne czy sportowe lub inne, które realizowane jest przez Organizatora, na które Bilety są dystrybuowane za pośrednictwem bilets.pl.
 • Kwota należności – jest to kwota, którą Użytkownik powinien ostatecznie zapłacić po skutecznym złożeniu zamówienia Biletu. Na kwotę składają się cena Biletu, Opłata serwisowa oraz koszt dostawy według opcji wybranej przez Użytkownika.
 • Obiekt – miejsce, w którym będzie się odbywać dana Impreza.
 • Opłata serwisowa – opłata należna z tytułu korzystania przez Użytkownika z Systemu na stronie bilets.pl . w wysokości zależnej od ustaleń między bilets.pl a sprzedającym.
 • Organizator – każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, będąca organizatorem Imprezy.
 • Regulamin – niniejszy Regulamin dystrybucji biletów przez bilets.pl.
 • Regulamin Organizatora – regulamin konkretnej Imprezy ustanowiony przez jej Organizatora.
 • System – komputerowy system dystrybucji Biletów udostępniony przez bilets.pl. System umożliwia obsługę procesu składania zamówień, dystrybucji i odbioru Biletów.
 • Użytkownik – każda osoba korzystająca z Systemu na stronie bilets.pl i nabywająca Bilet za pomocą Systemu.
 • Zasady korzystania z Obiektu – dokument sporządzony przez właściciela lub zarządcę Obiektu określający zasady obowiązujące Użytkowników uczestniczących w Imprezie, która ma się odbyć na terenie danego Obiektu, dostępny na stronie internetowej Organizatora lub Obiektu; dokument ten może występować pod inną nazwą na stronie Organizatora lub Obiektu.

 

 • Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia dotyczące dystrybucji Biletów z wykorzystaniem Systemu na stronie bilets.pl
 • Użytkownik korzystający z Systemu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 • Portal bilets.pl dystrybuuje Bilety na Imprezy realizowane przez Organizatora oraz oferuje różne inne usługi dla Organizatora związane np. z organizacją kontroli Biletów. bilets.pl nie jest organizatorem Imprez. Informacje dotyczące Imprez, na które Użytkownik może kupić Bilet korzystając z Systemu, znajdują się na stronie bilets.pl.
 • W przypadku, gdy Organizator zaprzestanie sprzedaży Biletów na daną Imprezę przez System, bilets.pl nie gwarantuje, iż dostarczy Bilety wszystkim Użytkownikom, którzy dokonali płatności. W przypadku, gdy Użytkownik zapłacił już za zamówienie, a nie otrzyma Biletu, bilets.pl dokona zwrotu wszelkich dokonanych przez niego płatności.
 • Przed zakupem Biletu na stronie bilets.pl Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz wszelkimi dodatkowymi informacjami zamieszczonymi przez bilets.pl na stronie bilets.pl., w szczególności wskazanymi w pkt 7-8 poniżej.
 • Jeżeli Organizator danej Imprezy opracował Regulamin Organizatora, to jego postanowienia także obowiązują Użytkowników. W takim przypadku bilets.pl udostępni Użytkownikowi Regulamin Organizatora poprzez umieszczenie go na stronie danej Imprezy. W przypadku składania zamówienia Biletów na Imprezy, w których warunki uczestnictwa są objęte także Regulaminem Organizatora, Użytkownik akceptuje wskazane regulaminy przy potwierdzaniu zamówienia.
 • Właściciel lub zarządca Obiektu, na którym ma odbywać się Impreza może określić Zasady korzystania z Obiektu. W takich przypadkach obowiązują one Uczestników przebywających na terenie Obiektu. Zasady korzystania z Obiektu będą udostępniane na stronie internetowej Organizatora lub Obiektu.
 • Organizator może udostępnić mapę Obiektu, w celu ułatwienia Użytkownikowi wyboru rodzaju Biletu. bilets.pl zastrzega, iż nie jest możliwe dokładne odwzorowanie konstrukcji Obiektu za pomocą grafiki, dlatego też prezentowane mapy Obiektów należy traktować jako uproszczony, poglądowy plan. Jeżeli Organizator wprowadzi późniejsze zmiany w mapie Obiektu, w tym w szczególności w zakresie zmiany usytuowania sektorów, bilets.pl będzie niezwłocznie informował Użytkowników, których dotyczą zmiany o przekazanych mu przez Organizatora informacjach w tym zakresie.
 • Klientowi kupującemu bilety w systemie sprzedaży biletów bilets.pl poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 roku) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. W przypadku odwołania Imprezy, zmiany daty lub miejsca odbycia Imprezy, Użytkownik będzie miał możliwość wymiany Biletu na inny lub zwrotu Kwoty należności, zgodnie z postanowieniami §3.
 • W przypadku odwołania, zmiany programu, czasu lub miejsca Imprezy, bilets.pl niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników. Użytkownicy będą poinformowani o tym poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.bilets.pl. Dodatkowo Użytkownicy mogą otrzymać tą informację e-mailem.
 • W celu uzyskania zwrotu pieniędzy, Użytkownik zobowiązany jest do przesłania informacji na adres e-mail: bok@bilets.pl, a następnie do odesłania na adres wskazany w pkt. 5 poniżej Dowodu Zakupu i oryginału Biletu, w przypadku E-Ticket potwierdzenie oraz wydruk biletu. W przypadku zagubienia Dowodu Zakupu Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia i przesłania do bilets.pl oświadczenia o zagubieniu Dowodu Zakupu.
 • Zwroty Biletów na odwołaną Imprezę przyjmowane są przez bilets.pl w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia odwołania Imprezy, wyłącznie w punktach ich zakupu. bilets.pl zastrzega jednakże, iż w takim przypadku dla potrzeb obliczenia terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, liczy się dzień dostarczenia Biletu przez Użytkownika. W przypadku przesłania Biletu pocztą liczy się dzień nadania przez Użytkownika na adres wskazany w pkt 5 poniżej.
 • W przypadku zakupu Biletu na stronie www.bilets.pl należy odesłać zwracany Bilet na adres: FLY NOW Sp. z o.o., Jana Matejki 6a, 86-032 Niemcz.
 • Zwrot pieniędzy za zakup Biletu odbędzie się przelewem lub w drodze zwrotu na kartę kredytową niezwłocznie, przy czym nie później niż w ciągu 28 dni od daty otrzymania wszystkich danych, o których mowa w pkt 3 i 4 powyżej, w zależności od sposobu dokonania zapłaty, przy czym Użytkownik może w formularzu reklamacyjnym wskazać rachunek bankowy, na który chciałby otrzymać zwrot.
 • Każdy użytkownik korzystający z serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na otrzymywanie ze strony bilets.pl i jej partnerów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w momencie akceptacji regulaminu.
 • Każdy uczestnik imprezy jest zobowiązany do zapoznania się z osobnym regulaminem Organizatora wydarzenia. Odnośniki do regulaminów znajdują się poniżej. Każdy uczestnik oraz osoba która dokonuje zakupu biletu poprzez platformę bilets.pl zobowiązana jest do zapoznania się oraz przestrzegania regulaminów.
 • Akceptacja niniejszego regulaminu jest jednoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją odrębnych regulaminów organizatorów na poszczególne wydarzenia, które są dostępne poniżej.
 • Urban Fest – Regulamin
UA-71050694-1